Terug naar Algemeen

Doelstelling/Huishoudelijk reglement

STATUTEN

NAAM EN ZETEL

De vereniging draagt de naam: HEEMKUNDIGE KRING DE OUDE VRIJHEID – bij verkorting genaamd ‘De Oude Vrijheid’ – en is gevestigd te Sint-Oedenrode.
Het werkgebied van de vereniging omvat de gemeente Sint-Oedenrode en de aangrenzende gemeenten.

DOEL

Artikel 2
Het doel van de vereniging is ————————————————–
a. om de praktische en theoretische heemkunde te beoefenen en te bevorderen, in het
bijzonder in de gemeente Sint-Oedenrode en de aangrenzende gemeenten en wel door het
verzamelen, documenteren en doorgeven van kennis over de gemeente Sint-Oedenrode en de
aangrenzende gemeenten, ontleend aan geschiedenis, archeologie, volkskunde, taalkunde,
dialectologie, naamkunde en genealogie, geografie, biologie en ecologie, alles in de ruimste
zin des woords;
b. in brede kring belangstelling te wekken voor de eigen streek en zijn bewoners, vroeger, nu
en voor de toekomst;
c. het ijveren voor het verzamelen, documenteren, behouden en beschermen van het erfgoed
van de gemeente Sint-Oedenrode en de aangrenzende gemeenten in zijn context, zoals:
I. cultuurhistorisch belangwekkende gebouwen, groenstructuren, landschappen en natuur,
inclusief het archeologische bodemarchief;
II. collecties van museale waarde en regionale betekenis en andere voorwerpen en daarnaast
van informatief erfgoed (in de vorm van archieven, bibliotheken en collecties van foto-, filmen geluidsopnamen);
III. mondelinge tradities en uitingen, podiumkunsten, sociale gewoonten en gebruiken,
rituelen en feestelijke gebeurtenissen, volkscultuur, kennis van de praktijken rond de natuur,
traditionele ambachten, alsmede (on)geschreven geschiedenis;
d. het streven naar het behoud en de bescherming van waardevolle monumentale en
cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en stads- en dorpsgezichten waaronder het
streven naar aanwijzing van panden en objecten tot rijksmonument dan wel gemeentelijk
monument, beeldbepalend of beeldondersteunend pand of ensembles van monumentale en
cultuurhistorisch waardevolle panden, objecten en gebieden tot complex (rijks) monument
dan wel gemeentelijk stads- en dorpsgezicht, doch meerbepaald binnen het werkgebied van
de vereniging;
e. het onderzoeken, bestuderen en veiligstellen van heemkundig belangrijke terreinen,
onroerende en roerende zaken, goederen en/of voorwerpen en oudheidkundige gegevens in
en van de gemeente Sint-Oedenrode en zijn omgeving, alsmede het vastleggen van
onderzoekingen en studies door middel van publicaties, hetzij zelfstandig, hetzij in
samenwerking met andere groeperingen of instanties, alsmede het deelnemen aan
activiteiten van andere verenigingen of stichtingen, welke met vorenstaand doel houden of
daartoe van belang zijn, alles in de ruimste zin.
f. met stichtingen en/of instituties die zich het beheer van collecties of het behoud van
landschappelijk waardevolle elementen ten doel stellen, bindende afspraken te maken inzake
de vrije toegankelijkheid van deze collecties, respectievelijk landschapselementen;
g. het behartigen van de heemkundebelangen bij het bestuur van de gemeente SintOedenrode en andere (overheids) besturen, voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks
of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het
woord.
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door ———————
a. het bevorderen van de belangstelling voor het eigene van gemeente Sint-Oedenrode en
haar omgeving en het bevorderen en begeleiden van de praktische en theoretische
heemkundebeoefening, in het bijzonder in de gemeente Sint-Oedenrode;
b. het houden van heemkundedagen en het instellen of doen instellen van algemene
onderzoekingen;
c. het organiseren van aan heemkunde gerelateerde evenementen zoals film- dia- en andere
beeldprojectie-voorstellingen, exposities en van voorlichting op heemkundig gebied;
d. het geven van adviezen op heemkundig gebied aan bestuursorganen, rechtspersonen en
particulieren, zo mogelijk tevens door deelname aan commissies;
e. het door middel van heemkundig materiaal ondersteunen van onderwijsinstellingen;
f. medewerking verlenen aan het openstellen van historische panden en terreinen in de
gemeente Sint-Oedenrode en de aangrenzende gemeenten;
g. het doen uitvoeren en begeleiden van archeologische opgravingen in de gemeente Sint-Oedenrode
en de aangrenzende gemeenten;
h. overigens al datgene te (laten) doen en/of te (laten) verrichten wat naar het oordeel van
haar leden in verband met het voormelde doelomschrijving noodzakelijk, nuttig of gewenst is.

Lees verder…DUUR

HUISHOUDELIJK REGLEMENT HEEMKUNDIGE KRING ‘DE OUDE VRIJHEID’

De statuten bepalen dat de Algemene Ledenvergadering een of meer reglementen kan vaststellen, teneinde onderwerpen te regelen waarin de statuten niet of niet volledig voorzien.

Artikel 1 (lidmaatschap)

Door het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging wordt men geacht zich te onderwerpen aan de bepalingen, vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Ieder lid heeft recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Lees verder…2

…….

PLATFORM ERFGOED MEIERIJSTAD (PEM)

Heemkundige kring ‘De Oude Vrijheid’ is, samen met de andere erfgoedverenigingen van Meierijstad, vertegenwoordigd in het ‘Platform Erfgoed Meierijstad’ (PEM) .

In dit platform worden binnen het domein ‘Erfgoed’ van Meierijstad, de krachten gebundeld. PEM functioneert als initiatiefnemer en gesprekspartner voor het erfgoedbeleid van onze gemeente.

In PEM-verband is o.m. een bijdrage geleverd aan het te formuleren gemeentelijk erfgoedbeleid en zijn voorstellen gedaan voor het gemeentewapen en -vlag. Daarnaast is PEM gesprekspartner voor het gemeentebestuur en neemt deel aan werkgroepen die B&W adviseren op het gebied van erfgoed, landschap en omgeving. Wij ervaren dat PEM een meerwaarde voor onze vereniging biedt door de krachtenbundeling op gemeentelijk niveau.