Terug naar Algemeen

Mededelingen-bestuur

Algemene Ledenvergadering 15 maart 2023

Het bestuur nodigt de leden van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering welke wordt gehouden op woensdag 15 maart 2023 om 20.00 uur in zaal “Maas & Dieze” van Odendael.

 Agenda: 

1. Opening van de vergadering. 

2. Herdenken overleden heemleden. 

3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 2022 zie bijlage 

3. Jaarverslagen bestuur en werkgroepen 2022 zie bijlage 

4. Financieel jaarverslag 2022 

5. Verslag kascommissie 2022 

6. Benoeming kascommissie 2023 

7. Bestuur: De heren Harry Dijkers en Cor van Laarhoven zijn aftredend maar hebben zich 

herkiesbaar gesteld. 

De leden worden gevraagd hiermee in te stemmen . 

Kandidaten nieuwe bestuursleden kunnen zich uiterlijk 1 uur voor de algemene ledenvergadering 

aanmelden bij één van de leden van het bestuur. 

8. Mededelingen bestuurlijke aangelegenheden. 

9. Rondvraag. 

10. Sluiting vergadering. 

Na de pauze een gezellig samenzijn met o.a. een quiz 

Consumpties dienen contant betaald te worden. 

Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. 

Vriendelijke groet 

Bestuur Heemkundige Kring De Oude Vrijheid 

Bijlage Verslag ledenvergadering 2022, klik

Verslag van de 68e A L V 2022

Bijlage Jaarverslagen bestuur en werkgroepen 2022, klik

Activiteiten 2022

==============================================================================

 

Tijdens de Algemene Leden Vergadering [ALV] d.d. 28 september jl., heeft de penningmeester voorgesteld om de contributies met ingang van 01 januari 2023 aan te passen; dit voorstel is tijdens de vergadering aangenomen en vastgesteld als volgt:

* de basiscontributie wordt verhoogd van € 23,00 naar € 30,00 per jaar;
* de contributie voor een gezinslid wordt verhoogd van € 7,00 naar € 10,00 per jaar;
* een abonnement op het periodiek ‘Heemschild’ [niet-leden], wordt verhoogd van € 20,00 naar € 25,00 per jaar.

De gestegen energiekosten voor het heemhuis zijn de belangrijkste reden. Het bestuur probeert de algemene kosten zoveel mogelijk te beperken door o.a. het Mededelingenblad, waar mogelijk, digitaal te versturen. Wij vertrouwen erop dat u hiervoor begrip zult hebben, om zo onze vereniging financieel gezond te houden.
=*=*=*=*=*=*=*=

Vanaf september 2022 zullen alle lezingen van het heem en van de heem-natuurgroep, op woensdagavond worden gehouden in de Maas & Dieze zaal in zorgcentrum Odendael. Zie verder op pagina Werkgroepen, subitems Heem-natuur en Lezingen/activiteiten heem…
=*=*=*=*=*=*=*=

Auteursrechten, wat mag wel en wat mag niet. Het hele bericht is te lezen via Auteursrecht .Tips over wat je moet doen, heeft het Brabants Heem op hun website geplaatst

veldpoort