Terug naar Mededelingen-bestuur

Algemene ledenvergadering

Sint-Oedenrode maart 2023 

Beste leden van Heemkundige Kring De Oude Vrijheid, 

Het bestuur nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering welke wordt gehouden op woensdag 15 maart 2023 om 20.00 uur in zaal “Maas & Dieze” van Odendael 

Agenda: 

1. Opening van de vergadering. 

2. Herdenken overleden heemleden. 

3. Vaststellen verslag algemene ledenvergadering 2022 zie bijlage 

3. Jaarverslagen bestuur en werkgroepen 2022 zie bijlage 

4. Financieel jaarverslag 2022 

5. Verslag kascommissie 2022 

6. Benoeming kascommissie 2023 

7. Bestuur: De heren Harry Dijkers en Cor van Laarhoven zijn aftredend maar hebben zich 

herkiesbaar gesteld. 

De leden worden gevraagd hiermee in te stemmen . 

Kandidaten nieuwe bestuursleden kunnen zich uiterlijk 1 uur voor de algemene ledenvergadering 

aanmelden bij één van de leden van het bestuur. 

8. Mededelingen bestuurlijke aangelegenheden. 

9. Rondvraag. 

    Na de pauze een gezellig samenzijn met o.a. een quiz 

Consumpties dienen contant betaald te worden. 

Uw komst wordt zeer op prijs gesteld. 

Vriendelijke groet 

Bestuur Heemkundige Kring De Oude Vrijheid 

Bijlage 1 klik op:

Verslag van de 68e A L V 2022  

Bijlage 2 klik op:
Activiteiten 2022