Huishoudelijk Reglement heemkundige kring 'De Oude Vrijheid'

De statuten bepalen dat de Algemene Ledenvergadering een of meer reglementen kan vaststellen, teneinde onderwerpen te regelen waarin de statuten niet of niet volledig voorzien.

Artikel 1 (lidmaatschap)

Door het aanvaarden van het lidmaatschap van de vereniging wordt men geacht zich te onderwerpen aan de bepalingen, vastgelegd in de statuten en het huishoudelijk reglement van de vereniging.
Ieder lid heeft recht op een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement.

Door op onderstaande link te klikken, kunt u - desgewenst - het gehele Huishoudelijk Reglement downloaden en/of verder lezen vanaf:

Artikel 2 (geldmiddelen)

HEEMHuishregArtikel2etc-1